Gå til hoved-indhold

Energi

Billund Kommune skal tage CO2-problemet alvorligt - dels for at yde et bidrag til reduktion af den globale opvarmning og dels for at spare skatteyderne penge.

Vi vil arbejde for at

  • kommunen som led i opnåelse af status som energikommune vedtager et mål om en CO2-reduktion på 4 % om året
  • de energibesparelser, der opnås ved renovering af eksisterende kommunale bygninger, deles fifty-fifty med de involverede institutioner
  • der sker en opprioritering af grønne, alternative energiformer.

I Billund Kommune er der mange og store landbrug. Det giver udfordringer og mulighe-der. Blandt udfordringerne er risikoen for forurening og lugtgener. Blandt mulighederne ser vi f. eks. de forbedrede teknologier for en mere rationel gylleseparering og for biogas-produktion. Hermed kan vi være med til at begrænse henholdsvis udvaskning af kvælstof og udledning af CO2.   

Vi vil arbejde for, at kommunen fortsætter dialogen med landbruget om alternative former for behandling og håndtering af husdyrgødning.