Gå til hoved-indhold

Ledelse og medarbejdere

En kommune fungerer kun godt, hvis de mennesker, der skal føre politikernes visioner og mål ud i livet, er veluddannede og trives i deres job. Kun derved kan borgerne få den bed-ste service. Og kun derved kan medarbejderne give børn, syge og ældre den tryghed og trivsel, de har krav på.

Vi vil arbejde for at

 • forvaltningen er præget af en ”flad” organisationsstruktur
 • alle kommunalt ansatte anerkender de politisk vedtagne mål og strategier
 • medarbejderne får mulighed for – og er parate til – at tage et ansvar
 • medarbejderne motiveres til at komme med forslag og ideer til opgavernes løsning
 • medarbejderne inddrages ved større udviklingsprojekter
 • afdelinger og forvaltninger koordinerer på tværs med henblik på at optimere indsat-sen
 • der iværksættes forebyggende initiativer for at nedbringe sygefraværet blandt de kommunalt ansatte – bl.a. for at nedbringe vikarudgifterne
 • medarbejderne har mulighed for at udvikle sig, så de trives og oplever arbejdsglæ-de
 • kommunens personalepolitik er så god, at den kan tiltrække og fastholde velkvalifi-cerede medarbejdere
 • der afsættes de nødvendige midler til opkvalificering og efteruddannelse
 • ledelsen får den sparring og efteruddannelse, der er nødvendig for at kunne tilgo-dese ovenstående
 • medarbejdernes ret til indflydelse og medbestemmelse gennem MED-systemet ikke bare er formel, men også er reel
 • at så mange personalerettede initiativer som muligt forankres i MED-systemet
 • at politikerne har adgang til referaterne fra alle MED-udvalg
 • formindske brugen af ekstern konsulentbistand.