Gå til hoved-indhold

Integrationspolitik

Gennem de seneste år er der kommet en del udlændinge til Billund Kommune. Det gæl-der både flygtninge og indvandrere, som har fundet arbejde i kommunen  

Hvad enten det er den ene eller den anden form for nytilkomne udlændinge, skal vi be-handle dem ordentligt og gøre en indsats for, at de hurtigt bliver integreret på arbejdsmar-kedet og i lokalsamfundet. Billund Kommune har i så henseende et stort ansvar. Men vi må samtidig gøre det klart for de nytilkomne, at de også selv har et ansvar for, at integrati-onen lykkes. Det er særlig vigtigt, at de nytilkomne forstår, at de skal lære at begå sig på dansk så hurtigt som muligt.  

Alle nytilkomne (både flygtninge og indvandrere) skal have de samme rettigheder og de samme pligter som andre borgere i kommunen.

Med hensyn til flygtninge vil vi arbejde for at

  • sikre en koordineret og helhedsorienteret modtagelse af nye flygtninge
  • kommunen er opsøgende i arbejdet på at motivere flygtninge til at deltage aktivt i sprogkurser, så de så hurtigt som muligt lærer at beherske det danske sprog (mindst på niveau 3)
  • sikre, at flygtninge får en oplæring i det danske demokrati og i de væsentligste værdier og normer i det danske samfund (specielt ligestillingen mellem kønnene)
  • der foretages en hurtig kompetenceafklaring, så vi kan drage nytte af de færdigheder, flygtninge har
  • kommunen aktivt understøtter flygtninge i at komme ud på arbejdsmarkedet (virksomhedspraktik, IGU mv. – gerne med elementer af danskundervisning i virksomhedsforløbet) 
  • der gøres en ekstra indsats for at motivere kvinderne til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet
  • understøtte iværksætteri blandt flygtningene
  • sikre en spredning over hele kommunen ved bosætning af flygtninge (for at lette integrationen og for at undgå ghettodannelser)
  • understøtte det frivillige arbejde, der udføres for at integrere flygtninge i lokalsam-fundet 
  • skabe en holdningsændring i retning af, at flygtninge ikke blot er en byrde, men at de også kan tilføre samfundet værdi.

Der skal være plads til forskellighed, men det er den danske kultur, der er grundlaget. Flygtninge har ret til at leve deres eget liv, men vi skal gøre det klart for dem, at ”… ligestil-ling, demokrati, tros- og ytringsfrihed er ufravigelige principper i det danske samfund.” (Uddrag af Billund Kommunes integrationspolitik).

 

Med hensyn til indvandrere, der har fået beskæftigelse i kommunen, må der gøres en målrettet indsats for integrationen af deres ægtefæller. Det kan ske gennem bosætnings-politikken og ved tiltag, der skal sikre ægtefællerne en tilknytning til arbejdsmarkedet.