Gå til hoved-indhold

Erhvervspolitik

En gunstig erhvervsudvikling er en vigtig forudsætning for kommunens fremtid. Det skal også fremover være tiltrækkende at drive virksomhed i kommunen. Det er også vigtigt at sikre attraktive kommunale arbejdspladser. 

Udliciteringen skal begrænses så meget som muligt – især på velfærdssamfundets ker-neområder. Mange kommuner har dårlige erfaringer med en overdreven udliciteringspoli-tik.

Vi vil arbejde for at

 • virksomhederne påtager sig et samfundsmæssigt ansvar (socialt og miljømæssigt)
 • virksomhedernes behov for en hurtig og smidig sagsbehandling fortsat kan imøde-kommes
 • udnytte planlovgivningens muligheder for etablering af anden ikke-forurenende virksomhed end landbrug i nedlagte landbrugsbygninger
 • forbedre mulighederne for efter- og videreuddannelse af lavt uddannede og arbejdsløse, så virksomhederne kan finde kvalificeret arbejdskraft i kommunen (ordblindhed, skoleforskrækkelse og andre sociale forhindringer skal modvirkes)
 • styrke og fremme innovative miljøer
 • hjælpe og understøtte iværksættere (f.eks. ved etablering af virtuelle netværk for  folk med lyst til at starte erhvervsvirksomhed)
 • tilskynde til etablering af ”grønne virksomheder”
 • tiltrække erhverv, der anvender højt uddannet arbejdskraft
 • sikre hurtig og effektiv internet- og mobiltelefondækning i alle dele af kommunen
 • forbedre infrastrukturen (bl.a. ved fortsat at presse på for at få fremrykket 

etableringen af en motorvej med linjeføring vest om Billund og af en jernbanelinje til Billund). 

Erhvervspolitikken og bosætningspolitikken er to sider af samme sag. Det skal være til-trækkende at bosætte sig i kommunen.

Vi vil arbejde for at

 • styrke det internationale miljø, kommunen er præget af
 • hjælpe ægtefæller til tilflyttere, der har beskæftigelse i kommunen, med at finde arbejde
 • tilbyde attraktive bosætningsmuligheder rundt omkring i kommunen
 • sikre et højt kvalitetsniveau for børnepasning og folkeskole
 • der fortsat er et bredt udbud af ungdomsuddannelser i Grindsted i et godt  ungdomsuddannelsesmiljø, der kan tiltrække endnu flere unge (bl.a. med fortsat støtte til Campus Grindsted)
 • påvirke boligforeningerne til at etablere flere ungdomsboliger
 • have gode kultur- og fritidstilbud – også for foreningsløse børn og unge, for erhvervsaktive og for ældre.