Gå til hoved-indhold

Beskæftigelse

Arbejde giver identitet og personlig tilfredsstillelse for den enkelte, fordi man kan forsørge sig selv, og fordi man gennem arbejdet får nogle sociale kontakter, der er svære at und-være. Derfor vil næsten alle gerne have et arbejde. Og derfor har alle, der overhovedet har mulighed for at arbejde, krav på den bedst mulige støtte til at finde et job, der passer til deres formåen. Omvendt må det være et uomgængeligt velfærdsgode at få en mere permanent offentlig forsørgelse, hvis man på grund af svære fysiske, psykiske eller sociale handicaps er ude af stand til at arbejde. Ingen skal udsættes for nyttesløs aktivering. En lægelig vurdering af manglende arbejdsevne må respekteres. Men sigtet må hele tiden være, at alle, der kan arbejde, får muligheden for det på et rummeligt arbejdsmarked.

Vi vil arbejde for at

 • sikre, at alle kommunale arbejdsopgaver (også arbejdsopgaver, der er udliciteret) udføres på anerkendte danske løn- og arbejdsvilkår
 • kommunen effektivt kontrollerer, at det sker
 • der stilles krav til virksomheder, der udfører arbejde for kommunen, om at de lever op til nogle sociale og uddannelsesmæssige forpligtelser (bl.a. kædeansvar, sociale klausuler og praktikpladser)
 • personer med en restarbejdsevne i behold skal sikres en plads påarbejdsmarkedet efter de til enhver tid gældende regler herom (bl.a. nyttejob, fleksjob og skånejob)
 • samarbejde med virksomhederne om oprettelse af flere voksenlærlingepladser
 • ledige så hurtigt som muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet bl.a. for at formindske antallet af personer, der støder mod kontanthjælpsloftet
 • ledige – både dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere – realkompetenceafklares hurtigst muligt af et velfungerende kompetencecenter
 • hele familiens situation inddrages i arbejdet på at sikre ressourcesvage personer adgang til arbejdsmarkedet
 • gøre mere brug af de omskolings- og revalideringsmuligheder, der findes
 • indgå partnerskabsaftaler med fagforeninger og A-kasser
 • formindske sygefraværet for kommunens ansatte
 • samarbejde med de private virksomheder om at reducere antallet af langvarige sygemeldinger og om efterfølgende at sikre en lempelig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for den enkelte
 • styrke netværket mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter og det primære sundhedsvæsen
 • styrke og sikre en bedre koordinering af indsatsen over for unge, der har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.