Forandring til fordel for alle

Genoptræning

Muligheden for genoptræning efter uheld, ulykker og operationer kommer til at betyde mere og mere for vores samlede sundhed og oplevelse af livskvalitet. Vi skal i endnu hø-jere grad have fokus på genoptræningens betydning.

Vi vil arbejde for at

  • den kommunale genoptræning tilbydes umiddelbart efter uheld, ulykker og opera-tioner, så den samlede tid inden tilbagevenden til arbejdsmarked og normalt fami-lieliv afkortes
  • der tilbydes en hurtig og relevant genoptræning – specielt ved hjerneskader
  • genoptræningen ved hjerneskader inddrager den enkeltes samlede ressourcer – herunder familie og omgangskreds – mest muligt
  • sikre værdige tilbud sammen med ligestillede for senhjerneskadede.